นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
::. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับแก้ไข//เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมื ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561   .::
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ..................................................................................... อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 9 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 (นางอุไรวรรณ โสภารัตน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

ประกาศ ณ วันที่ :  04/01/2562  views :  111