นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
::. ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   .::
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบไตรมาสที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ------------------------- ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบไตรมาสที่ 3 - 4 (เมษายน 2561 ? กันยายน 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 ? พ.ศ.2564 ) ซึ่งได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เพื่อทราบในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบไตรมาสที่ 3 - 4 (เมษายน 2561 ? กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ( นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

ประกาศ ณ วันที่ :  26/12/2561  views :  153