นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
::. ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   .::
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ************************ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคที่ ๕ และวรรคที่ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ด้วย เพื่อ ให้การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

ประกาศ ณ วันที่ :  26/12/2561  views :  104