นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
::. ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธาระดับ ปง./ชง.และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ ปง./ชง.   .::
  

ประกาศ ณ วันที่ :  04/12/2561  views :  174