นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
::. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562   .::
  
ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเสียภาษีท้องที่ ได้แก่พื้นที่หรือพื้นที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี หลักฐานที่ต้องนำไป - สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3ก - บัตรประจำตัวประชาชน - ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว (ถ้ามี) - หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน การคำนวณภาษี คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินกำหนดขึ้นเพื่อใช้ ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อที่อัตราภาษี เนื้อที่ดิน (ไร่) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ท้าย พรบ.ฯ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำเงินมาชำระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี เงินเพิ่ม ? บทกำหนดโทษ 1. ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจำนวน เนื้อที่ดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ 2. ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ผู้ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงิน ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ 1. ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีชำระตามปกติ) เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ - ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา ขั้นตอนการให้บริการ - ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน - ออกใบเสร็จรับเงิน 2. ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน) 2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ - ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา - เอกสารสิทธิ์ที่ดิน - บัตรประจำตัวประชาชน 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ - ยื่นคำร้อง - ตรวจสอบเอกสาร - ออกใบเสร็จรับเงิน 3. ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีมีการประเมินใหม่) 3.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาเอกสารสิทธิ์ - สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ :  30/10/2561  views :  265