นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำบริเวณลำห้ว
26 ส.ค. 62
เอกสาร
2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
22 ส.ค. 62
เอกสาร
3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
01 ส.ค. 62
เอกสาร
4
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย
01 ส.ค. 62
เอกสาร
5
ประกาศใช้ราคากลาง
01 ส.ค. 62
เอกสาร
6
ประกาศใช้ราคากลาง
01 ส.ค. 62
เอกสาร
7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โค
24 พ.ค. 62
เอกสาร
8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี
02 พ.ค. 62
เอกสาร
9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น(สาย
02 พ.ค. 62
เอกสาร
10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี
02 พ.ค. 62
เอกสาร
11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น(บริ
02 พ.ค. 62
เอกสาร
12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี
02 พ.ค. 62
เอกสาร
13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี
02 พ.ค. 62
เอกสาร
14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น (สา
02 พ.ค. 62
เอกสาร
15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น(บริ
02 พ.ค. 62
เอกสาร
16
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
02 พ.ค. 62
เอกสาร
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค
06 ธ.ค. 61
เอกสาร
18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อ
08 พ.ย. 61
เอกสาร
19
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
07 พ.ย. 61
เอกสาร
20
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยประก
05 ต.ค. 61
เอกสาร
21
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ย. 61
เอกสาร
22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่
12 ก.ย. 61
เอกสาร
23
ประกาศ รูปแบบก่อสร้าง
07 ก.ย. 61
เอกสาร
24
ประกาศ รูปแบบก่อสร้าง
07 ก.ย. 61
เอกสาร
25
ประกาศ รูปแบบก่อสร้าง
07 ก.ย. 61
เอกสาร
26
ประกาศ รูปแบบก่อสร้าง
07 ก.ย. 61
เอกสาร
27
ประกาศ รูปแบบก่อสร้าง
07 ก.ย. 61
เอกสาร
28
ประกาศ TOR โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
07 ก.ย. 61
เอกสาร
29
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
07 ก.ย. 61
เอกสาร
30
ประกาศ
07 ก.ย. 61
เอกสาร
31
ประกาศ
07 ก.ย. 61
เอกสาร
32
ประกาศ
07 ก.ย. 61
เอกสาร
33
ประกาศ
07 ก.ย. 61
เอกสาร
34
ประกาศ
07 ก.ย. 61
เอกสาร
35
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยช้างล้วง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ย
07 พ.ค. 61
เอกสาร
36
โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ
21 มี.ค. 61
เอกสาร
37
โครงการก่อสร้างระบบถังกรองน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
21 มี.ค. 61
เอกสาร
38
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านแม่ยางเปี้ยว
21 มี.ค. 61
เอกสาร
39
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ
21 มี.ค. 61
เอกสาร
40
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
21 มี.ค. 61
เอกสาร
41
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
21 มี.ค. 61
เอกสาร
42
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4
21 มี.ค. 61
เอกสาร
43
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4
21 มี.ค. 61
เอกสาร
44
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
21 มี.ค. 61
เอกสาร
45
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
21 มี.ค. 61
เอกสาร
46
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
21 มี.ค. 61
เอกสาร
47
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2
21 มี.ค. 61
เอกสาร
48
โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้า
21 มี.ค. 61
เอกสาร
49
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 1
10 ก.พ. 61
เอกสาร
50
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายลำห้วยต้
10 ก.พ. 61
เอกสาร
51
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายลำห้วยม่
10 ก.พ. 61
เอกสาร
52
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเ
10 ก.พ. 61
เอกสาร
53
โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวและขุดลอกลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที
10 ก.พ. 61
เอกสาร
54
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวและถนนคอนกรีตเสริม
10 ก.พ. 61
เอกสาร
55
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยแม่ยาง
10 ก.พ. 61
เอกสาร
56
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอยโตน หมู่ที่ 1 บ้
24 ม.ค. 61
เอกสาร
57
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลำห้วยร่องก้อง หม
24 ม.ค. 61
เอกสาร
58
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยร่องเกี๋ยง
24 ม.ค. 61
เอกสาร
59
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งบริเวณฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
24 ม.ค. 61
เอกสาร
60
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งพัง ลำเหมืองต้นค
24 ม.ค. 61
เอกสาร
61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งบริเวณฝาย(มข.2527)ลำห้วยแม่
24 ม.ค. 61
เอกสาร
62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ
24 ม.ค. 61
เอกสาร
63
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
12 ก.ค. 60
เอกสาร
64
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
11 ก.ค. 60
เอกสาร
65
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
11 ก.ค. 60
เอกสาร
66
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
11 ก.ค. 60
เอกสาร
67
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่
19 พ.ค. 60
เอกสาร
68
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่1 แ
19 พ.ค. 60
เอกสาร
69
ประกาศอบต.แม่ยางฮ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการ
19 พ.ค. 60
เอกสาร
70
ประกาศสอบราคาจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขุดลอกลำห้วยผั
15 พ.ค. 60
เอกสาร
71
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 4
11 พ.ค. 60
เอกสาร
72
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยผักหนาม หมู่ที่ 1
11 พ.ค. 60
เอกสาร
73
แก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
23 มี.ค. 60
เอกสาร
74
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 60
เอกสาร
75
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนก
13 มี.ค. 60
เอกสาร
76
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนก
13 มี.ค. 60
เอกสาร
77
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนก
13 มี.ค. 60
เอกสาร
78
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายทางนาไร่เดียว)
24 ก.พ. 60
เอกสาร
79
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยหนองแหน
24 ก.พ. 60
เอกสาร
80
ประกาศราคากลางโครงการฝายกั้นน้ำCheck Dam
24 ก.พ. 60
เอกสาร
81
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ยางหลวง
24 ก.พ. 60
เอกสาร
82
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็
26 ธ.ค. 59
เอกสาร
83
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริ
24 พ.ย. 59
เอกสาร
84
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
05 ต.ค. 59
เอกสาร
85
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบ
05 ต.ค. 59
เอกสาร
86
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก
05 ต.ค. 59
เอกสาร
87
ประกาศราคากลางโครงการการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเหล็ก
05 ต.ค. 59
เอกสาร
88
ประกาศใช้ราคากลางและประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบ
01 ก.ย. 59
เอกสาร
89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่องประกาศรายช่ื่อผู้
06 มิ.ย. 59
เอกสาร
90
ประกาศใช้ราคากลางประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนก
27 พ.ค. 59
เอกสาร
91
ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอ
27 พ.ค. 59
เอกสาร
92
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและโครงการขุดเจาะ
27 พ.ค. 59
เอกสาร
93
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู๋ที่ 4
27 พ.ค. 59
เอกสาร
94
ประกาศใช้ราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2
27 พ.ค. 59
เอกสาร
95
ประกาศใช้ราคากลางและจ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายแม่ยางน้อย
27 พ.ค. 59
เอกสาร
96
ประกาศใช้ราคากลางและจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส สถานที่ก
27 พ.ค. 59
เอกสาร
97
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยบงและจ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นล
27 พ.ค. 59
เอกสาร
98
ประกาศใช้ราคากลางจ้างเหมาขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1- ห
30 มี.ค. 59
เอกสาร
99
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(หมู่ท
12 ก.พ. 59
เอกสาร
100
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อแบบโครงการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หมู่
10 ก.พ. 59
เอกสาร
101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
27 ม.ค. 59
เอกสาร
102
แก้ไขประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี
22 ต.ค. 58
เอกสาร
103
ประกาศประกวดประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกร
16 ต.ค. 58
เอกสาร
104
ประกาศราคากลางประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอน
14 ต.ค. 58
เอกสาร
105
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
03 ก.ย. 58
เอกสาร
106
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
02 ก.ย. 58
เอกสาร
107
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หม
31 ส.ค. 58
เอกสาร
108
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยาง
31 ส.ค. 58
เอกสาร
109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อโครงการก่อสร้างเสริมผิวถ
20 ส.ค. 58
เอกสาร
110
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน
18 ส.ค. 58
เอกสาร
111
ประกาศราคากลาโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
18 ส.ค. 58
เอกสาร
112
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่ว
03 ก.ค. 58
เอกสาร
113
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการอบต.แม่ยางฮ่อ
30 มิ.ย. 58
เอกสาร
114
ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการอบต.แม่ยางฮ
04 มิ.ย. 58
เอกสาร
115
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการอบต.แม่ยางฮ
02 มิ.ย. 58
เอกสาร
116
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ (สระใต้) หมู่ที่
24 เม.ย. 58
เอกสาร
117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
25 มี.ค. 58
เอกสาร
118
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค
22 ม.ค. 58
เอกสาร
119
ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาศพด.1
22 ม.ค. 58
เอกสาร
120
อบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ม.ค. 58
เอกสาร
121
สอบราคาโคงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
22 ม.ค. 58
เอกสาร
122
ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน
11 ธ.ค. 57
เอกสาร
123
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
28 ต.ค. 57
เอกสาร
124
ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาติดตั้งระบบเสียงตามสายอบต.แม่ย
09 ก.ย. 57
เอกสาร
125
ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาลานกีฬาเอนกประสงค์ฯ
09 ก.ย. 57
เอกสาร
126
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสุขภา
01 ก.ย. 57
เอกสาร
127
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสุขภาพชุมชนตำบลแม
07 ส.ค. 57
เอกสาร
128
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔
03 ก.ค. 57
เอกสาร
129
ประกาศราคากลางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่2และ4
03 ก.ค. 57
เอกสาร
130
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านแ
26 ก.พ. 57
เอกสาร
131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
25 ธ.ค. 56
เอกสาร
132
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 ก.ค. 56
เอกสาร
133
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
04 พ.ค. 56
เอกสาร
134
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบร
31 ม.ค. 56
เอกสาร
135
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและกำจัดขยะในเขตพื้นที่ อบต. แ
25 ต.ค. 55
เอกสาร
136
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2556
11 ต.ค. 55
เอกสาร