นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 
 
   
 
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับแก้ไข//เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมื ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
    จำนวนคนดู : [ 169  คน][ 04 ม.ค. 62 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    จำนวนคนดู : [ 138  คน][ 26 ธ.ค. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    จำนวนคนดู : [ 137  คน][ 26 ธ.ค. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธาระดับ ปง./ชง.และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ ปง./ชง.
    จำนวนคนดู : [ 171  คน][ 04 ธ.ค. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562
    จำนวนคนดู : [ 256  คน][ 30 ต.ค. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


 

ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน

คำทักทายในภาษาอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ร่วมต่อต้านคอร์รับชั่น

   
   
 
 
 
 
หนังสือเอกสารทั่วไป
   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562... : 30 ต.ค. 61  [ Download]
   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562... : 30 ต.ค. 61  [ Download]
   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 2562... : 30 ต.ค. 61  [ Download]
   ประกาศ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่การจัดทำแผนการจัดเก็บ... : 05 ต.ค. 61  [ Download]
   รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปี 2562... : 05 ต.ค. 61  [ Download]
   ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562... : 05 ต.ค. 61  [ Download]
   คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่การจัดทำแผนการจัดเก็บ... : 05 ต.ค. 61  [ Download]
   คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินและพนักงานเก็บ... : 05 ต.ค. 61  [ Download]
   คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินและพนักงานเก็บ... : 05 ต.ค. 61  [ Download]
   คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินและพนักงานเก็บ... : 05 ต.ค. 61  [ Download]
 
   
 
 
หนังสือประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีต... อ่านรายละเอียด | [ Download ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... อ่านรายละเอียด | [ Download ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง ประกาศราคาซื้อโค... อ่านรายละเอียด | [ Download ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อ... อ่านรายละเอียด | [ Download ]
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ย... อ่านรายละเอียด | [ Download ]
 

ทั้งหมดคลิกที่นี่          

 

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ EGP


 

   
   
  หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น(กรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น)
  หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดแพร่
         - กลุ่มงานบริหารทั่วไป                       
         - กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น           
         - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น               
         - กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
         - กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
         - ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
 
 
 
 
          ข่าวรับสมัครงาน...
     

   อบต แม่ยางฮ่อ
   อบต.แม่ยางฮ่อ
   แม่ยางฮ่อ