ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562
รายละเอียด : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขต อบต. ซึ่งใช้หาผลประโยชน์เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินกับ อบต. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน 1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้เช่า บ้าน ตึกแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ คอร์ด หอพัก ฯลฯ 2. ที่ทำการค้าขายและที่เก็บสินค้า เช่น ร้านค้าทั่วไป โรงภาพยนต์ โกดังเก็บสินค้า 3. ที่ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ 4. ที่ให้ญาติ พ่อ แม่ หรือผู้อื่นอยู่อาศัย กำหนดยื่นแบบเสียภาษี เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี การคำนวณการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่าในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปีได้ 12,000 (1,000 ? 12 เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากับ 1,500 บาท หลักฐานที่ต้องนำไป - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน) - ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จ รับเงินปีที่ผ่านมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท หรืองบดุล ค่าภาษี 1. ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี ? 12.5% กำหนดการชำระค่าภาษี เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้ 1. ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง 4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง ถ้าผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผันตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด เท่า ๆ กัน (งวดละ 30 วัน) ถ้าไม่ชำระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ซึ่งค้างชำระภาษีเพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีเงินเพิ่มค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรืออกหมายยึด ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีปกติ) 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนพาณิชย์ - แผนที่ตั้งพอสังเขป - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้) 1.2 ขั้นตอนการให้บริการ - ยื่นแบบประเมินภาษี - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี - ออกใบเสร็จรับเงิน 2. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีแจ้งใหม่) 2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนพาณิชย์ - แผนที่ตั้งพอสังเขป - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้) - สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ - ยื่นแบบประเมินภาษี - ตรวจสอบเอกสาร - ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ - ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน - ออกใบแจ้งรายการประเมิน - ออกใบเสร็จรับเงิน
 
ภาพกิจกรรม : 
 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561