ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 2562
รายละเอียด : ภาษีป้าย ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว ผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ อัตราภาษีป้าย 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท 3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาหนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 3. รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) 4. สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ) กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย - เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี - ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี การชำระภาษี - ให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน - ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี (คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน) งวด 1 มกราคม ? มีนาคม = 100 % งวด 2 เมษายน ? มิถุนายน = 75 % งวด 3 กรกฎาคม ? กันยายน = 50 % งวด 4 ตุลาคม ? ธันวาคม = 25 % เงินเพิ่ม - ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม - ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย บทกำหนดโทษ 1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ 3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย 1. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ) 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ - ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน - แผนที่ตั้งพอสังเขป - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 1.2 ขั้นตอนการให้บริการ - ยื่นแบบประเมินภาษี - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี - ออกใบเสร็จรับเงิน 2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ - 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ - ยื่นแบบประเมินภาษี - ตรวจสอบ - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสำรวจตรวจสอบป้าย - คำนวณค่าภาษี แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ - ออกใบเสร็จรับเงิน 2.3 ระยะเวลาดำเนินการ - โดยประมาณ 1 วันทำการ 3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่ 3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน - แผนที่ตั้งพอสังเขป - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 3.2 ขั้นตอนการให้บริการ - ยื่นแบบประเมินภาษี - ตรวจสอบ - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสำรวจตรวจสอบป้าย - คำนวณค่าภาษี แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ - ออกใบเสร็จรับเงิน
 
ภาพกิจกรรม : 
 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561