ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ จะดำเนินการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ระหว่างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยางฮ่อ ดังนี้ หมู่ที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. วัดแม่ยางเปี้ยว หมู่ 4 หมู่ที่ 5 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 หมู่ที่ 6 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. บริเวณหน้าบ้านนายจำรัส ถุงเงิน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดไว้ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
 
ภาพกิจกรรม : 
 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561