โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่ออำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่จะดำเนินการจัดเก็บภาษีภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเขตพื้นที่หมู่บ้านของท่านทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หมู่ที่ 1 วันพุธที่ 18มกราคม 2560 เวลา 09.00?12.00น. ณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00?12.00น. ณศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่2 หมู่ที่ 3 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00?12.00น. ณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่3 หมู่ที่ 4 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00?12.00น. ณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00?12.00น.ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่5 หมู่ที่ 6 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00?12.00น.หน้าบ้านนายจำรัส ถุงเงิน
 
ภาพกิจกรรม : 


หมู่ที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. ณศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่2


หมู่ที่ 3 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. ณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่3


หมู่ที่ 4 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. ณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4


หมู่ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00น.ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่5


หมู่ที่ 6 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00น.หน้าบ้านนายจำรัส ถุงเงิน

 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560