รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559
รายละเอียด :
 
ภาพกิจกรรม : 


รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับ อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว


ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์ไปทุกหมู่บ้าน

 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559