โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและข้าวโพดด้วยวิธีการเกษตรรูปแบบ พี.อาร์ โมเดล (PR Model
รายละเอียด :
 
ภาพกิจกรรม : 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ กล่าวเปิดโครงการ


เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยสูตรพีอาร์


สาธิตการทำปุ๋ยสูตรน้ำ


ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559