โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านครอบครัวในชุมชนตำบลแม่ยางฮ่อตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นางอุไรวรรณ  โสภารัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด

อบรมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านครอบครัวในชุมชนตำบลแม่ยางฮ่อ ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนปลูกฝังวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 28,110.- บาท

 
ภาพกิจกรรม : 
 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558