นายกมอบพันธุ์ปลานิลและแลปุ๋ยเคมี
รายละเอียด :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุเกิดพายุลมแรงและอุทกภัยขึ้นเมื่อ 20 และ พายุโบลาแวน  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่ยางฮ่อ

 
ภาพกิจกรรม : 
 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555