นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                     เอกสารทั่วไป และแบบฟอร์มต่าง ๆ

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่เพิ่ม ดาวน์โหลด
1
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562
30 ต.ค. 61
เอกสาร
2
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562
30 ต.ค. 61
เอกสาร
3
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 2562
30 ต.ค. 61
เอกสาร
4
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่การจัดทำแผนการจัดเก็บ
05 ต.ค. 61
เอกสาร
5
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปี 2562
05 ต.ค. 61
เอกสาร
6
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
05 ต.ค. 61
เอกสาร
7
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่การจัดทำแผนการจัดเก็บ
05 ต.ค. 61
เอกสาร
8
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินและพนักงานเก็บ
05 ต.ค. 61
เอกสาร
9
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินและพนักงานเก็บ
05 ต.ค. 61
เอกสาร
10
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินและพนักงานเก็บ
05 ต.ค. 61
เอกสาร
11
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีและเจ้าพนักงานสำร
05 ต.ค. 61
เอกสาร
12
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่าร
05 ต.ค. 61
เอกสาร
13
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2562
05 ต.ค. 61
เอกสาร
14
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)ภาคผนวก
10 พ.ค. 61
เอกสาร
15
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)บรรณานุกรม
10 พ.ค. 61
เอกสาร
16
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)บทที่ 5
10 พ.ค. 61
เอกสาร
17
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)บทที่ 4
10 พ.ค. 61
เอกสาร
18
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)บทที่ 3
10 พ.ค. 61
เอกสาร
19
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)บทที่ 2
10 พ.ค. 61
เอกสาร
20
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)บทที่ 1
10 พ.ค. 61
เอกสาร
21
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)สารบัญ
10 พ.ค. 61
เอกสาร
22
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)บทสรุปผู้บริหาร
10 พ.ค. 61
เอกสาร
23
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)ปกในรายงาน
10 พ.ค. 61
เอกสาร
24
บทสรุป(รายงานการประเมินITAอบต.แม่ยางฮ่อ)ปกนอกรายงาน
10 พ.ค. 61
เอกสาร
25
ปกบทสรุปผู้บริหารแพร่
10 พ.ค. 61
เอกสาร
26
บทสรุปผู้บริหารITAแพร่60
10 พ.ค. 61
เอกสาร
27
ภาพผนวก
10 พ.ค. 61
เอกสาร
28
บรรณานุกรม
10 พ.ค. 61
เอกสาร
29
รายงานITA(บทที่ 5)
10 พ.ค. 61
เอกสาร
30
รายงานITA(บทที่ 4)
10 พ.ค. 61
เอกสาร
31
รายงานITA(บทที่ 3)
10 พ.ค. 61
เอกสาร
32
รายงานITA(บทที่ 2)
10 พ.ค. 61
เอกสาร
33
รายงานITA(บทที่ 1)
10 พ.ค. 61
เอกสาร
34
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานITA(สารบั
10 พ.ค. 61
เอกสาร
35
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานITA(ปก)
10 พ.ค. 61
เอกสาร
36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง โครงการภาษีเคลื
25 ม.ค. 61
เอกสาร
37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง แจ้งการประเมินเพ
25 ม.ค. 61
เอกสาร
38
ประชาสัมพันธ์การรับแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้อง
25 ม.ค. 61
เอกสาร
39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง แผนปฏฺิบัติการจั
25 ม.ค. 61
เอกสาร
40
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)
12 ต.ค. 60
เอกสาร
41
ประกาศโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)
12 ต.ค. 60
เอกสาร
42
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
09 ต.ค. 60
เอกสาร
43
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
01 ก.ย. 60
เอกสาร
44
จดหมายข่าว ประจำปี 2560
17 ส.ค. 60
เอกสาร
45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ
11 พ.ค. 60
เอกสาร
46
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11 พ.ค. 60
เอกสาร
47
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
29 ก.ย. 59
เอกสาร
48
ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ประจำปี 2560
18 ส.ค. 59
เอกสาร
49
แผนผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ
20 พ.ย. 58
เอกสาร
50
คู่มือประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริกา
20 พ.ย. 58
เอกสาร
51
คู่มือประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริกา
20 พ.ย. 58
เอกสาร
52
คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจั
20 พ.ย. 58
เอกสาร
53
คู่มือประชาชน : การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูล
20 พ.ย. 58
เอกสาร
54
คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจั
20 พ.ย. 58
เอกสาร
55
คู่มือประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อน
20 พ.ย. 58
เอกสาร
56
คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ
20 พ.ย. 58
เอกสาร
57
คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย
20 พ.ย. 58
เอกสาร
58
คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย
20 พ.ย. 58
เอกสาร
59
คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏ
20 พ.ย. 58
เอกสาร
60
คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนม
20 พ.ย. 58
เอกสาร
61
คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนม
20 พ.ย. 58
เอกสาร
62
คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดทำการเก็บ และขนส
20 พ.ย. 58
เอกสาร
63
คู่มือประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
20 พ.ย. 58
เอกสาร
64
คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
20 พ.ย. 58
เอกสาร
65
คู่มือประชาชน : การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับ
20 พ.ย. 58
เอกสาร
66
คู่มือประชาชน : การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลู
20 พ.ย. 58
เอกสาร
67
คู่มือประชาชน : การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ
20 พ.ย. 58
เอกสาร
68
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอบต.แม่ยางฮ่อ
09 มิ.ย. 58
เอกสาร
69
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร
06 ก.พ. 57
เอกสาร
70
บัญชีจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
02 ก.ค. 56
เอกสาร
71
รายชื่อผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ รายชื่อผู้ที่ได้รับ
02 ก.ค. 56
เอกสาร
72
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า
18 มิ.ย. 56
เอกสาร
73
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำ
06 ก.พ. 56
เอกสาร
74
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม
22 ม.ค. 56
เอกสาร

 
    
 
 

 
\