วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.แม่ยางฮ่อ

   ตำบลแม่ยางฮ่อ เป็นตำบลที่มี  ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์  มีเศรษฐกิจพอเพียง   

ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข   มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ

 

            1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในตำบลในการลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร

2.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

3.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการป่าชุมชนและป่าต้นน้ำ

4.พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

5.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนน่าอยู่และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

7.สร้างความพร้อมในมิติที่เกี่ยวข้องไว้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.เกษตรกรลดใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนในการเกษตรมากขึ้น

2.ชุมชนมีการจัดระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีน้ำใช้ที่เพียงพอ

3.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการป่าชุมชนและป่าต้นน้ำเพื่อรักษาป่าต้นน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดินและคืนความอุดมสมบรูณ์ให้กับป่า

4.ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนร่วมมือกันในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

5.ประชาชนมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

6.ประชาชนมีกิจกรรมทำร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 7.ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.สร้างชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

         9.การบริหารงานของ  อบต. มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้การให้บริการประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงก่อเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน

10.สร้างความพร้อมให้กับทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่างๆเพื่อพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

11.บุคลากร เจ้าหน้าที่มี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีต่างๆอย่างพอเพียงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน