ด้านการสาธารณสุข
    1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่ยางเปี้ยว   (รพสต.) จำนวน   1   แห่ง
     2.  บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ใน รพสต.
                         -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่ยางเปี้ยว   จำนวน   1   คน
                         -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน          จำนวน         1   คน
                         -  นักวิชาการสาธารณสุข                       จำนวน         1   คน
                         -  พยาบาลวิชาชีพ                                  จำนวน         1   คน
                         -  ลูกจ้างชั่วคราว                                     จำนวน         1   คน
                         -  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                         จำนวน         1   คน
                         -  อสม.ตำบลแม่ยางเปี้ยว                       จำนวน       75   คน
                         -  แพทย์ประจำตำบล                              จำนวน         1   คน
                         -  พนักงานบันทึกข้อมูล                          จำนวน        1   คน
                          - พนักงานทำความสะอาด                     จำนวน         1   คน
    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ภูมิอากาศ

        อุณหภูมิสูงสุด  42       องศาเซลเซียส  (เดือนเมษายน  2553)
        อุณหภูมิต่ำสุด  11.70  องศาเซลเซียส  (เดือนมกราคม  2545)
        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. -  มิ.ย.  38 - 39  องศาเซลเซียส  ปี 2555
        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. -  มิ.ย.  33.38  องศาเซลเซียส 
        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค.   35.57  องศาเซลเซียส 
        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ.  33.78  องศาเซลเซียส 

ปริมาณน้ำฝน 
       ปริมาณน้ำฝนสูงสุดเดือนกันยายน  2545            ปริมาณ  284.5     มม.
       ปริมาณน้ำฝนต่ำสุดเดือน ม.ค. และ ก.พ. 2545   ปริมาณ       0.2     มม.
        ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  มี.ค. - มิ.ย.           ปริมาณ  110.55  มม.
        ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  ก.ค. - ต.ค.           ปริมาณ  142.12  มม.
        ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  พ.ย. - ก.พ.          ปริมาณ     18.24  มม.

ป่าชุมชน
        หมู่ที่   1  มีจำนวน   พื้นที่ป่าประมาณ     148  ไร่ 
        หมู่ที่   2  มีจำนวน   พื้นที่ป่าประมาณ       99  ไร่
        หมู่ที่   3  มีจำนวน   พื้นที่ป่าประมาณ       77  ไร่
        หมู่ที่   4  มีจำนวน   พื้นที่ป่าประมาณ     149  ไร่
        หมู่ที่   5  มีจำนวน   พื้นที่ป่าประมาณ     223  ไร่
        หมู่ที่   6  มีจำนวน   พื้นที่ป่าประมาณ     281  ไร่  1  งาน  76 ตาราวา
รวมทั้งตำบล มีจำนวน  พื้นที่ป่าประมาณ       977  ไร่  1  งาน  76   ตาราวา

แหล่งน้ำ 
   มีลำห้วย ได้แก่ 
   
        หมู่ที่   1  มีจำนวน  4  สาย   ได้แก่  ห้วยลึก  , ห้วยผักหนาม , ห้วยโป่ง    ห้วยต้นผึ้ง
        หมู่ที่   2  มีจำนวน  3  สาย   ได้แก่ห้วยร่องเกี๋ยง , ห้วยร่องบงและห้วยแม่ยางหลวง  
        หมู่ที่   3  มีจำนวน  8  สาย   ได้แก่ห้วยหีต  ,ห้วยช้างล้วง  ,ห้วยต้นยาง ,ห้วยร่องก้อง ,
                                                 ห้วยต้นม่วง ,ห้วยขุมดิน ,ห้วยแม่ยางน้อย  , ห้วยต้นมื่น
        หมู่ที่  4  มีจำนวน   1  สาย   ได้แก่ห้วยแม่ยางหลวง  
        หมู่ที่  5 มีจำนวน    2  สาย   ได้แก่ห้วยร่องบง  , ห้วยแม่ยางหลวง  
        หมู่ที่  6  มีจำนวน   1  สาย   ได้แก่  ห้วยต้นผึ้ง
  อ่างเก็บน้ำ  1  แห่ง
         อ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย

ปริมาณขยะ 
 1. ปริมาณขยะ  2.33 ตัน / วัน  มีจำนวนถังขยะประมาณ  715 ถังกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน
 2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม  1 คัน  ขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร 
 3. วิธีกำจัดขยะปัจจุบัน ใช้บริการจ้างเหมาเอกชน
     3.1 กองบนพื้นแล้วเผา
     3.2 ฝังกลบอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ
     3.3 แยกขยะรีไซเคิล            
 4. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ในปัจจุบัน
     4.1  แห่งที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต.แม่ยางฮ่อ  พื้นที่  10  ไร่
            - ห่างจากเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  2  กิโลเมตร- สามารถรองรับมูลฝอยได้อีก   15    ปี
             แห่งที่ 2  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต. แม่ยางฮ่อ  พื้นที่ 100 ไร่ 
             - ห่างจากเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  6  กิโลเมตร -สามารถรองรีบมูลฝอยได้อีก  25 ปี