การคมนาคม/ขนส่ง 
         องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 ที่ใช้ในการติดต่อ
ต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้   ส่วนถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และระหว่างตำบล
จะเป็นถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง ส่วนใหญ่มีสภาพใช้การได้ดี แต่มีถนน
บางสายที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเป็นบางส่วน


การประปา 
         ระบบประปา  6  แห่ง  ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 บริหารโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน
มีผู้ใช้น้ำประปา ทุกครัวเรือน แต่ก็จะมีบางครัวเรือนที่ใช้บ่อน้ำตื้น และบ่อบาดาล

การไฟฟ้า  
          หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านกระแสไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องกวาง
ปัจจุบัน บ้านเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้จำนวน  952   ครัวเรือน และไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน   10    ครัวเรือน (สภาพที่ใช้ได้ในปัจจุบัน  3 ครัวเรือน)
และมีการขยายการก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้นในเขตหมู่ที่  3  ทำให้บ้านเรือนบางส่วนที่ขยายยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ประมาณ  7   ครัวเรือน

การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
          ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 ตู้
มีการใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์และของเอกชน ข่ายวิทยุสื่อสารของปกครองอำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบล, วิทยุของสถานีตำรวจภูธร, หน่วยบริการประชาชนและวิทยุของสถานีอนามัย

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
         ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจะเกาะกลุ่มกันตามถนนสายต่างๆ ทั้งถนนสายหลักและ
ตามซอยในหมู่บ้าน ประเภทที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะอาคารเป็นไม้เป็นส่วนใหญ่  จะอยู่รวมตัวกันหนาแน่น
เป็นบางหมู่บ้าน ลักษณะการใช้ที่ดินหนาแน่นเป็นบางส่วน มีแหล่งพาณิชยกรรมกระจายอยู่ตาม
หมู่บ้านเล็กน้อย  สถานที่ราชการ เช่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว
 สถานีอนามัยแม่ยางเปี้ยว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ โรงฟอกย้อม  ปั๊มน้ำมัน
จะอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103       ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมจำพวก โรงสี  โรงบ่มใบยา  
จะอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ บริเวณ เกษตรกรรมจะอยู่รอบๆ ชุมชนพักอาศัย และบริเวณที่ดินเกษตรกรรมของ
สปก. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2   หมู่ที่ 3  เป็นส่วนใหญ่

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
          พื้นที่ ทั้งหมด 20,625 ไร่
                   -  พื้นที่เกษตรกรรม                   7,280  ไร่
                   -  พื้นที่ป่าไม้                            13,545  ไร่
                    -  พื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ       1,141  ไร่