ด้านเศรษฐกิจ
         องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ  มีบทบาทในการปกครอง  การบริหาร  การพาณิชย์ การเงิน 
และการคลัง การศึกษา และบริหารสาธารณะ    จากสภาพเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ยางฮ่อ แบ่งการประกอบอาชีพหลักได้   3   ประเภท   คือ

พาณิชยกรรม 
          สภาพการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล     จะมีร้านค้าย่อยตั้งอยู่สองฟากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 103 เล็กน้อยและกระจัดกระจายถนนตามซอยหมู่บ้าน ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว
สองชั้นและอาคารไม้
       - ร้านขายของชำ                     จำนวน    34  แห่ง      - ร้านอินเตอร์เน็ต    จำนวน   3  แห่ง
       - ร้านบริการเสริมสวย             จำนวน      3  แห่ง      - ร้านเช่า ซีดี             จำนวน  1  แห่ง
       - ร้านขายจักรยานยนต์            จำนวน     1  แห่ง      - โรงฆ่าสัตว์              จำนวน  1  แห่ง
       - ร้านขายรถยนต์ (มือสอง)     จำนวน     1  แห่ง      -  ร้านซ่อมรถ            จำนวน  8 แห่ง 
       - ตลาดสด      จำนวน     1 แห่ง                                  -  ร้านขายรถแทรกเตอร์ (มือสอง)      จำนวน 1 แห่ง
       - ปั๊มน้ำมัน      จำนวน     1  แห่ง                                 -  โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ              จำนวน 1 แห่ง
        - ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน     8  แห่ง

เกษตรกรรม

            บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่
จะเป็นการปลูกข้าว ปลูกยาสูบ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พริก งา การเลี้ยงสัตว์จำพวกโค กระบือ สุกร
และไก่อีกร้อยละ 20 เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
 - พื้นที่ปลูกข้าวเจ้า            448 ไร่             - พื้นที่ปลูกไม้สัก                    104 ไร่
 - พื้นที่ปลูกข้าวเหนียว   2,167 ไร่             - พื้นที่ปลูกยางพารา                 73 ไร่
 - พื้นที่ปลูกงา                     591 ไร่             - พื้นที่ปลูกอ้อย                      850 ไร่
 - พื้นที่ปลูกข้าวโพด       3,282 ไร่             - พื้นที่ปลูกมะขาม                    50 ไร่ 
 - พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง       4 ไร่              - พื้นที่ยาสูบ                        1,301 ไร่
 - พื้นที่ปลูกถั่วเขียว            140 ไร่             - พื้นที่ปลูกพืชผัก (พริก)      444 ไร่ 
 - พื้นที่ปลูกลำไย                160 ไร่             - อื่นๆ       258 ไร่

อุตสาหกรรม 
             การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ  ส่วนมากมักจะเป็นโรงสี
โรงบ่มใบยา จะอยู่ตามชุมชนในหมู่บ้าน จำพวกบริการซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ จะอยู่ริมถนนสายหลักของ
แต่ละชุมชนซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป  ดังนี้

  - โรงสีข้าว       จำนวน       5  แห่ง         - โรงงานผสมคอนกรีตสำเร็จรูป   จำนวน 1 แห่ง
  - เตาบ่ม           จำนวน  110  เตา           - โรงงานฟอกย้อมผ้าหม้อห้อม     จำนวน 1 แห่ง
  - แพล้นยาง    จำนวน      1   แห่ง