ศาสนา 
        ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือ
ศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ศาสนาคริสต์  ปัจจุบันมี ศาสนสถาน  แยกเป็น
         - วัด                             3   แห่ง  
         - สถานปฏิบัติธรรม    1   แห่ง

ประเพณี
       ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะยืดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับ
ชีวิตของคนไทย  เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช   ( ชาวแพร่นิยมเรียกว่า “ปอย” )
ประเพณีการทำศพ ฯลฯ   และที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ  อย่างเห็นได้ชัด
เช่น  ประเพณีเท้าทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกว่าขวัญหรือบายสีสู่ขวัญ)  ประเพณีส่งเคราะห์
ประเพณีส่งแถน  ประเพณีสืบชะตา  ประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประเพณีที่เกี่ยวกับทางศาสนา
เช่น ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด   ประเพณีตานก๋วยสลาก   ประเพณีตานขันข้าว
(ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่าง
จากจังหวัดอื่นในภาคเหนือมากนักในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาลมี ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
(วันสงกรานต์) งานประเพณีลอยกระทง    งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   ส่งเคราะห์หมู่บ้าน ฯ ลฯ

ศิลปะ
        จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน จะประกอบด้วย
สะล้อ ซอ ซึง ปี่ก้อย แน และกองอืด ส่วนศิลปะการฟ้อนรำ มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอืด ฟ้อนเทียน ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีศิลปะงานปั้น เช่น การปั้นมังกรและสัตว์ต่าง ๆ ด้วยฝุ่นไม้ยางพารา

วัฒนธรรม 
        ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก
รับประทานอาหารพื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อของชาวแพร่ คือ ผ้าหม้อห้อม
และวัฒนธรรมการซอ การจ๊อย การเล่าค่าว

ปราชญ์ชาวบ้าน
 หมู่ที่  1  นางจ๋อย   บุญศัพท์(หมอเป่าตาแดง)  ,  นางภา   บุญศัพท์  (หมอนวดแผนโบราณ)
               นางแสงจันทร์    ถุงเงิน  (หมอนวดแผนไทย)
 หมู่ที่  2  นายหล่อง   แก้วแหวน  (หมอพื้นบ้าน)
 หมู่ที่  3  นายบุญทิน  ยวงแก้ว  ,  นางคำ  โปร่งทราย  (เป่าตาแดง)
                นางปราณี   ต่ายวงศ์ (หมอนวดแผนโบราณ)  
                นายสีมา   แก้วแหวน  ,นางสังวาลย์    ถุงเงิน   (หมอพื้นบ้าน)
 หมู่ที่  4  นายสวัสดิ์    อินตุ้ย (อาจารย์วัด)  นางสีเมย  ปลายเดี่ยว , นายลา  ชมพูอินทร์  (หมอพื้นบ้าน)
                นายอรรถชัย   ตะนะวิไชย (ซอพื้นบ้าน) นายหน่อง  เฟืองแก้ว
 หมู่ที่  5  นายแก้ว   วันติ   , นายลอง   แก้วแหวน  (หมอพื้นบ้าน)
 หมู่ที่  6  นายหมัง   ศรีทอน  (หมอพื้นบ้าน)

ข้อมูลตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
 หมู่ที่  1    นายมิตร    ถุงเงิน  และ นางพวงผกา   กาศลังกา
 หมู่ที่  2   นายบุญเกิด   ศรีเสน 
 หมู่ที่  3   นายเมืองมนต์     กิติเงิน   และ นายศิริชัย     หมู่น้อย
 หมู่ที่  4   นายผาบ   คำมีสว่าง
 หมู่ที่  5    นายอดุลย์    ฟูคำมี   
 หมู่ที่  6    นายยนต์   เหมืองศรี
 
ข้อมูลทางด้านการศึกษา
              1. โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)     จำนวน  1  แห่ง
              2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน                       จำนวน  2  แห่ง 
              3.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ประจำตำบลแม่ยางฮ่อ       จำนวน  1  แห่ง


ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ 

 
สปช.
กศน
กรมศาสนา
อบต.
หมายเหตุ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.จำนวนเด็กเล็ก
2.จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก
3.จำนวนผู้ดูแลเด็ก
 
ระดับประถมศึกษา
1.จำนวนโรงเรียน
2.จำนวนห้องเรียน
3.จำนวนนักเรียนทั้งหมด
 - ระดับอนุบาล
 - ระดับประถม
 - ระดับมัธยม
4.จำนวนครูอาจารย์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
1.จำนวนนักศึกษา
2.จำนวนครู
 
  
 
 
 
 
   1   แห่ง
 14   ห้อง257   คน
 41   คน
128   คน
 88   คน
  16   คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 คน
1  คน
         
   27 คน
      3  คน
 
 
24 คน
2   คน
1   คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จำนวน 2 แห่ง
  ม.1  ตำบลแม่ยางฮ่อ
 
  ม.4  ตำบลแม่ยางฮ่อ
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว
(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
   โรงเรียนขยายโอกาส

ข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเบี้ยยังชีพจาก รัฐบาล
มีจำนวนผู้สูงอายุ         ทั้งหมด   372   คน  รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
มีจำนวนผู้พิการ          ทั้งหมด     74   คน  รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
มีจำนวนผู้ป่วยเอดส์     ทั้งหมด     17   คน  รับเบี้ยยังชีพจาก อบต. จำนวน  17 คน