ลักษณะภูมิประเทศ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ มีลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึงและลาดต่ำ
ลงไปด้านทิศใต้ส่วนใหญ่เป็นที่นามีลำเหมือง ลำห้วย ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ เป็นที่ดอน เป็นป่าโปร่ง 
ป่าแพะ ค่อนข้างขาดน้ำ ส่วนใหญ่เป็นที่ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์

ลักษณะภูมิอากาศ 
         ลักษณะภูมิอากาศ   ฤดูร้อน ช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ
41 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกชุกที่สุด
ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม