สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ   ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2540 จำนวน 3,637 แห่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ  600  กิโลเมตร มีทั้งหมด   จำนวน  6  หมู่บ้าน   มีพื้นที่รับผิดชอบ  33   ตารางกิโลเมตร 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่บนถนนร้องกวาง – งาว     (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 103)  
เลขที่  62  หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 

                ทิศเหนือ              ติดต่อกับ          เขตตำบลแม่ยางร้อง, ตำบลแม่ทราย
                ทิศใต้                 ติดต่อกับ             เขตตำบลร้องเข็ม , ตำบลแม่ยางตาล
                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ             เขตตำบลทุ่งศรี , ตำบลร้องกวาง
                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ             เขตตำบลแม่ยางตาล
ประชากร
                จำนวนประชากรในเขตตำบลแม่ยางฮ่อ  จำนวน  3,098  คน  แยกเป็นชาย  1,496  คน
เป็นหญิง  1,602   คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   988   ครัวเรือน   

 

จำนวนหมู่บ้านและราษฎรในเขตตำบลแม่ยางฮ่อ
                ตำบลแม่ยางฮ่อแบ่งการปกครองออกเป็น   6 หมู่บ้าน ดังนี้ ( ข้อมูล เดือนเมษายน พ.ศ. 2555)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนราษฎร (คน)
 
 
 
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1
บ้านแม่ยางเปี้ยว

146

199

210

409

หมู่ที่ 2

บ้านแม่ยางหลวง

150

242

243

485

หมู่ที่ 3

บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง

222

337

353

690

หมู่ที่ 4

บ้านแม่ยางฮ่อ

187

290

312

602

หมู่ที่ 5

บ้านแม่ยางเตาปูน

150

240

255

495

หมู่ที่ 6

บ้านแม่ยางเปี้ยว

133

188

229

417

 

รวม

988


1,496

1,602

3,098